Private Dropship Terms & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นตัวแทน Private Dropship (PD)
1. ข้อตกลง :

     1.1 การเป็นตัวแทน Private Dropship จะสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้มมีการลงทะเบียนสมัครและได้รับคัดเลือกจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะแจ้งผลการสมัคร และทำบัญชี Private Dropship เข้าระบบ จากนั้น เลือกชำระเงินแบบจ่ายค่าแรกเข้าเป็นจำนวน 1,000 บาท เข้าเพื่อใช้ซื้อสินค้าในเว็บได้ส่วนลด 25% ทุกรายการ และได้รับ Gift Card มูลค่า 500 บาท ตามเงื่อนไขจากทางบริษัท จึงจะสามารถเริ่มระบบ Private Dropship ของบริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัดได้
     1.2 การสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดภายในแบรนด์ Skinplants Private Dropship จะต้องซื้อด้วย เงินสดเท่านั้น
     1.3 ได้รับ Gift Card มูลค่า 500 บาท (มีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงทะเบียน และสามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้ออื่น ๆ ได้)
     1.4 รักษายอดขาย 3,000/เดือน หรือ 9,000/3 เดือน เพื่อรักษาสถานะทุก ๆ 3 เดือน
     1.5 จำหน่ายได้ทุกช่องทาง ยกเว้น Shopee, Lazada
     1.6 มูลค่าคำสั่งซื้อมากกว่า 400 บาท/ออเดอร์ จัดส่งฟรี หากยอดสั่งซื้อไม่ถึงจะต้องเสียค่าจัดส่ง 40 บาท/ออเดอร์

2. ขอบเขตความรับผิดชอบ:
     2.1 การจำหน่ายสินค้าปลีก Private Dropship สามารถขายในช่องทาง FACEBOOK / Instagram / Line /Website/YouTube/ TikTok /Twitter/

     2.2 บริษัทรับรองและรับผิดชอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้า ด้วยมาตรฐานการผลิต และได้รับสินค้าใน สภาพที่สมบูรณ์
     2.3 บริษัทรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าภายใน 48 ชม. หลังจากได้รับคำสั่งซื้อจากระบบ โดยจะจัดส่งสินค้าไปยังที่หมายปลายทางตามที่ Private Dropship ได้ระบุไว้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
     2.4 บริษัทยินดีให้บริการลูกค้า หากต้องการปรึกษารายละเอียดและสรรพคุณของสินค้า หรือปัญหาผิว โดยจะได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการจัดการของบริษัท
     2.5 บริษัทรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเรื่องของราคาและโปรโมชั่นต่างๆ โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัทกำหนด
     2.6 ความผิดพลาดที่เกิดจาก Private Dropship ที่มีต่อลูกค้าทั้งในเรื่องของสินค้าชำรุดขณะจัดส่งให้ลูกค้า การจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามรายการสังซื้อ หรือ ความผิดพลาดอื่นๆในลักษณะคล้ายกัน Private Dropship จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เองทั้งหมด

3. การคืนสินค้า และเงื่อนไขการชำระสั่งซื้อสินค้า:
     3.1 ในกรณีที่มีการคืนสินค้าจากลูกค้า บริษัทจะพิจารณาและรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทกำหนดเท่านั้น อาทิ กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต เป็นต้น

     3.2 ในกรณีที่บริษัทมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ปริมาณที่บรรจุ ราคา หรือ สินค้าใหม่ ทางเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน
     3.3 บริษัทไม่มีนโยบายรับซื้อคืนสินค้า

4. เงื่อนไขการยกเลิกสถานภาพ Private Dropship:

     4.1 Private Dropship จะต้องแสดงราคา โดยไม่ต่ำกว่า ราคาขั้นต่ำ ที่บริษัทกำหนด หากพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทมีสิทธิยกเลิกสถานภาพการเป็น Private Dropship ทันที * 
     4.2 Private Dropship หากไม่มีการรักษายอดตามที่ได้แจ้งไว้ ระบบจะทำการระงับสถานภาพการเป็นตัวแทนดรอปชิป และจะพ้นสภาพการเป็นตัวแทนดรอปชิปทันที
     4.3 บริษัทมีนโยบายในการป้องกันสินค้าปลอม ละการลอกเลียนแบบสินค้า และสามารถตรวจสอบได้ด้วยเทคนิคพิเศษ หากตรวจพบว่ามีการลอกเลียนแบบสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและต้องห้าม และถือเป็นละเมิดทรัพย์ปัญญาอย่างรุนแรง หาก Private Dropship มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจะยกเลิกสถานภาพการเป็น Private Dropship ทันทีและดำเนินคดีตามกฎหมายและปรับ 200 เท่า ของมูลค่าสินค้าราคาปลีกที่พบ
     4.4 การ Over Claim สรรพคุณของสินค้าจนเกินจริงที่ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย หากพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทจะยกเลิกการเป็น Private Dropship ทันที โดยที่ Private Dropship จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อคู่กรณี

5. การยอมรับและตกลงตามเงื่อนไข:

     5.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้ เมื่อ Private Dropship คลิกตกลงยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในหน้าสมัครให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ได้รับการยอมรับโดยอัตมัติ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า