เงื่อนไขแลกเปลี่ยน/คืน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะพึงพอใจกับการบริการและสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ แต่ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ส่งผลให้ไม่พอใจ ลูกค้าสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า) และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้ทราบ โดยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-939-1458 หรือ support@skinplants.com

 

เงื่อนไขการขอคืนสินค้า 

1. "สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์" ในกรณีที่ท่านต้องการคืนสินค้าที่สั่งมาโดยยังไม่ได้เปิดใช้งาน และอยูในสภาพใหม่ 100% ท่านสามารถส่งสินค้าคืนทางบริษัทได้แต่ท่านต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการส่งสินค้าคืน สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ ทางเราขอแนะนำให้ส่งคืนด้วยการส่งแบบลงทะเบียน (จำเป็นต้องมีลายเซ็นต์และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

2. "สินค้าไม่สมบูรณ์ เสียหาย หรือบกพร่อง"  กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อแจ้งความบกพร่องในการส่งสินค้า การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือส่งสินค้าไม่ถูกต้อง กรุณานำส่งสินค้าที่ชำรุดคืนบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและ ส่งสินค้าใหม่ให้ท่านหลังจากได้รับการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. ท่านจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าสินค้าในบิลนั้นๆเท่านั้น ขั้นตอนการขอทำเรื่องคืนเงินมีระยะเวลา 20-45 วัน

 

ไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

1) สินค้าที่ไม่มีใบเสร็จยืนยันการซื้อขาย
2) สินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองจากทางบริษัทฯ อาทิ ประเภทแบ่งขาย เป็นต้น
3) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้วมากกว่า 10% (ไม่รวมอาการแพ้)
4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัทฯ
5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

 * บริษัทฯไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้ หากเกิดกรณีนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นกรณีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด